نتایج پست ها برای عبارت :

می ذلال شونمی های ذلال وپاکی

عمروبن حریث گوید قول خدای تعلی را وماننددرخت پاکی که ریشهاش بر جا  وشاحه اش سر باسمان کشیده 24 سوره14   از امام صادق ع  پرسیدم حصرت فرمود رسول خدا ص  اصل وریشه ان درخت است واميرالمومنین ع  فرع وتنه ان و امهامان از نسل انها شاخه هاي ان وعلم امامان وميوه ان وشیعیان مومن ایشان برگهاي انست ایا در اندرخت چیز زیاد دیگری هست عرصکردم نه بخدا که مومنی متولد شود برگی در اندرخت پیدا ميشود وچون مومنی ميميرد برگی از ان درخت ميافتد شرح در این سوره مبارکه خد
عکس آقای خامنه ای

تبلیغات

آخرین مطالب